OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ

Ing.Kateřina Valentová Worschová

Soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady, oceňování podniků

Pokud Vás zajímá, jakou cenu má Vaše firma, podíl nebo podnik, můžete se na mě

s důvěrou obrátit.

Zabývám se zpracováním znaleckých posudků v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady - oceňování podniků

Moji výhodou jsou rozsáhlé zkušenosti, nezávislé a objektivní zpracování.

O mně

Ing. Kateřina Valentová Worschová

Absolvovala jsem specializační studium Oceňování podniků v Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze. Oceňování podniků, podílů a majetku se věnuji od roku 2008, kdy jsem byla rozhodnutím Krajského soudu v Praze jmenována soudní znalkyní v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady – oceňování podniků. V roce 2010 jsem absolvovala odborný kurz Podnikové kombinace, dispozice s podnikem a proces prodeje/nákupu (M&A) společnosti pořádaný VŠE v Praze – Institut oceňování majetku. Pravidelně absolvuji odborné kurzy se zaměřením na oceňování při přeměnách společností a na účetní a daňové souvislosti oceňování majetku. Všechny nabízené služby poskytuji klientům také v anglickém jazyce.

Zkušenosti

Moji výhodou jsou rozsáhlé zkušenosti v oblasti oceňování podniků, obchodních podílů, vypořádacích podílů, jmění společností, pohledávek a jiného movitého majetku. Mám zkušenosti s oceňováním pro účely přeměn společností. Klientům nabízím nezávislé a objektivní zpracování.

Profesionalita

Klienti mohou očekávat přesně a objektivně zpracovaný znalecký posudek, který odpovídá platné legislativě, mezinárodním oceňovacím standardům IVSC, standardům ČKOM (České komory odhadců majetku) a které je současně zpracované na základě uzancí uznávaných odbornou veřejností.

Diskrétnost

Naprostou samozřejmostí nabízených služeb je dodržování absolutní diskrétnosti, ochrana zájmů klienta, ochrana obchodního tajemství, dodržování termínů a respektování časových možností klientů.


Oceňování firem / podniků / závodů
Cílem ocenění firmy je vyjádřit hodnotu firmy, případně její části nebo části majetku, pomocí určité peněžní částky. Získaná hodnota firmy závisí na účelu ocenění a na subjektu, z jehož hlediska je ocenění zpracováno. Lze také provést ocenění části firmy např. výrobního závodu nebo střediska. Ocenění firmy Vám pomůže při jednáních s potenciálním kupujícím a poskytne Vám argumenty pro dosažení pro Vás přijatelné ceny.
Oceňování podílů ve společnostech včetně stanovení výše vypořádacího podílu
V případě stanovení hodnoty obchodního podílu se ve většině případů jedná o zpracování ocenění konkrétní společnosti jako celku s tím, že hodnota obchodního podílu pak zohledňuje kromě hodnoty podniku také výši podílu a ostatní skutečnosti, které se týkají daného podílu, např. zda se jedná o podíl s rozhodujícím vlivem nebo zda je s podílem spojeno přednostní právo na podíl na zisku apod. Provádím také kalkulaci výše vypořádacího podílu v souladu se zákonem o obchodních společnostech a družstvech.
Oceňování soukromých praxí
Chystáte se prodat Vaši ordinaci nebo advokátní kancelář? Pak by Vás mělo zajímat, jakou hodnotu má Vše ordinace nebo advokátní kancelář nebo zda je částka, kterou Vám za Vaši ordinaci nabízí kupující, adekvátní. Zpracování tržního ocenění Vašeho podnikání Vám může velmi usnadnit hledání potencionálního kupujícího a zejména jednání zaměřená na dosažení pro Vás přijatelné ceny. V případě zpracování ocenění, které je zaměřené na stanovení tržní ceny, Vám vypracuji také argumenty pro vyjednávání s kupujícím, které mohou výrazně zlepšit Vaši vyjednávací pozici.
Oceňování jmění pro účely přeměn společností a družstev
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev vyžaduje v případech přeměny společností stanovení hodnoty jmění společnosti. Za přeměnu společnosti se dle tohoto zákona považuje fúze, rozdělení, změna právní formy a převod jmění na společníka. Ocenění obchodního jmění se provádí ke dni zpracování projektu změny právní formy, a to z důvodu potvrzení výše základního kapitálu. V posudku znalec uvede, zda výše čistého obchodního majetku obchodní společnosti nebo družstva odpovídá alespoň výši základního kapitálu společnosti uvedeného v projektu změny právní formy. V případě změny právní formy plní znalecké ocenění majetku kontrolní funkci. Výše zapsaného základního kapitálu společnosti nové právní formy nesmí být vyšší než částka vlastního kapitálu společnosti staré právní formy a současně nesmí být vyšší než hodnota čistého obchodního jmění stanovená znalcem. V případě změny právní formy se ocenění majetku znalcem nepromítá do účetnictví. V případě ocenění obchodního jmění poskytuji klientům součinnost ve formě vystavení souhlasného prohlášení znalce se jmenováním a poskytnutím notářsky ověřené kopie mého jmenovacího dekretu.
Oceňování nepeněžitých vkladů
Ocenění nepeněžitého vkladu je vyžadováno zákonem o obchodních společnostech a družstvech, který v § 15 upřesňuje, že nepeněžitým vkladem může být pouze penězi ocenitelná věc. Nepeněžitým vkladem může být také závod nebo jeho část, popřípadě jiný, ve znaleckém posudku, přesně specifikovaný majetek. Nepeněžitým vkladem nemůže být práce nebo služby.
Znalecká zpráva o fúzi

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev vyžaduje v případě fúze přezkum projektu fúze znalcem, protože každý společník má právo požádat o přezkoumání projektu vnitrostátní fúze znalcem pro fúze, a to před předložením valné hromadě ke schválení. V této oblasti mohu nabídnout vypracování Znalecké zprávy o fúzi podle požadavků platné legislativy. Rovněž mohu být ustanovena soudem jako znalec pro fúzi, a to jak pro vnitrostátní, tak přeshraniční.

Oceňování majetku
Mohu zpracovat ocenění movitého majetku (strojů, samostatného movitého majetku, pohledávek, apod.) pro účely transakcí mezi spřízněnými osobami. Dále zpracovávám znalecké posudky zaměřené na ocenění majetku v případech občansko-právních, kdy nedochází k vlastnickým změnám např. dědictví, vypořádání společného jmění manželů, apod. Rovněž zajišťuji posudky v případě převodu majetku mezi propojenými osobami a v případě úplatného nabytí majetku od zakladatelů a akcionářů společnosti, který je upraven v § 255 zákona o obchodních korporacích a družstvech tj. v případech kdy společnost nabývá majetek od zakladatele nebo akcionáře v průběhu 2 let po svém vzniku a současně výše nabývaného majetku převyšuje alespoň 10% upsaného základního kapitálu, pak hodnota tohoto majetku musí být stanovena posudkem znalce.
Oceňování cenných papírů
Pokud se jedná o oblast oceňování cenných papírů, mohu zpracovat ocenění akcií jak pro účely stanovené zákonem o obchodních společnostech a družstvech, tak pro účely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Oceňování cenných papírů nejčastěji představuje stanovení hodnoty akcií pro účely převodu mezi propojenými osobami a ocenění akcií za účelem stanovení přiměřené výše protiplnění pro akcionáře společnosti v souladu se zákonem o obchodních společnostech a družstev.